مقاو
  • نجات درختان با کاغذ سنگی!

    نجات درختان با کاغذ سنگی!

    ساخت کاغذ با سنگ معدنی یکی از راهکارهای مهم زیست محیطی برای حفظ درختان است و همچنین کاغذ سنگی خیلی ویژگیهای بهتری نسبت به کاغذهای معمول دارد